امور تحقیقاتی

مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا به اهمیت تحقیق و پژوهش آگاه بوده و آن را یکی از مأموریت‌های مهم نهادهای دانشگاهی می‌داند. به همین اساس استادان این نهاد، در کنار تدریس به تحقیق و پژوهش نیز اقدام نموده و طی سال‌های فعالیت این نهاد آثار متعدد علمی-تحقیقی، چاپ و نشر شده است.

بنابر اهمیت روز افزون تحقیق و جایگاه آن در نهادهای اکادمیک، مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا در سال 1399 به منظور ایجاد هماهنگی در امور تحقیقی آمریت تحقیقات و پژوهش را در ساختار تشکیلاتی خود ایجاد نموده است.

ذیلا تعدادی از آثار منتشر شده از اساتید این نهاد و همچنین نشریات فصل‌نامه علمی-پژوهشی بامیکا را به معرفی می‌گیریم.

  • کتاب “نگاهی به جامعه و سازمان‌های عصر ظهور: ویژگی‌ها و پیش‌فرض‌ها” نوشته دکتر عبدالرحیم اخلاقی رئیس مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا:

این کتاب در سال 1397 توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، در 5 فصل و 423 صفحه به نشر رسیده است.

  • کتاب “حقوق جزای عمومی 1،2،3” نوشته استاد علی‌جان فهیم، عضو کارد علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا:

این کتاب در سال 1398 توسط انتشارات هنایش در سه بخش و 275 صفحه، نشر گردیده است.

  • فصلنامه علمی_پژوهشی بامیکا:

مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا دارای یک فصل‌نامه فعال بوده که تا کنون سه شمارة آن که مشتمل بر ده‌ها مقاله علمی-پژوهشی می‌شود، منتشر نموده است.