تبدیلی

تبدیلی محصلان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی:

 1. تبدیلی محصلان در داخل مؤسسه تحصیلی خصوصی از یک رشته به رشته دیگر و تبدیلی محصلان جدیدالشمول الی ختم یک سمستر صورت گرفته نمی‌تواند.
 2. محصلان سال آخر تحصیل از یک مؤسسه تحصیلی خصوصی به مؤسسه تحصیلی دیگر در عین ولایت تبدیل شده نمی‌تواند.
 3. تبدیلی از انستیتوت تحصیلات عالی خصوصی به مؤسسات/پوهنتون‌های خصوصی در سال آخر تحصیل مجاز نمی‌باشد.
 4. تبدیلی محصلان از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی مجاز نمی‌باشد.
 5. تبدیلی محصلان از مؤسسات تحصیلات عالی دولتی به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تحت شرایط ذیل صورت می‌گیرد:
 • تکمیل فورم تبدیلی
 • موافقه مؤسسه تحصیلی خصوصی
 • اجرای تبدیلی صرف به عین رشته، صنف و سمستر تحصیلی

6. تبدیلی محصلان از یک مؤسسه تحصیلی خصوصی به مؤسسه تحصیلی خصوصی دیگر بعد از تکمیل یک سمستر تحت شرایط ذیل صورت می‌گیرد:

 • تکمیل فورم تبدیلی
 • موافقه مؤسسه تحصیلی که به آن تبدیلی صورت می‌گیرد
 • تبدیلی صرف به عین رشته، صنف و سمستر تحصیلی
 • داشتن حق ادامه تحصیل و نداشتن عدم کریدیت بیشتر از دو مضمون

زمان تبدیلی‌ها:

 • محصل در جریان دوره تحصیل صرف یک‌بار تبدیل شده می‌تواند که این تبدیلی‌ها سال یک‌بار در ایام رخصتی زمستانی (ماه‌های جدی و دلو) صورت می‌گیرد.