تأجیل

تأجیل:

  1. محصل می‌تواند، در طول دوره تحصیل برای یک سال صرف یکبار در خلال یک ماه در شروع سمستر یا قبل از امتحان سمستر تأجیل اخذ نماید.
  2. محصل می‌تواند، بنابر دلایلی موجه در جریان سمستر بعد از تایید شورای علمی پوهنحی مؤسسه تحصیلی مربوط، تأجیل اخذ نماید.