دانشکده اقتصاد

ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ مستلزم ﻧﺼﺎب ﻣﻨﻈﻢ و ﺟﺪﯾﺪ  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. دانشکده اقتصاد این موسسه در اوایل سال 1394 در چوکات موسسه تحصیلات عالی بامیکا ایجاد شده که دارای دو دیپارتمنت ادارهء تجارت و اقتصاد ملی می باشد. این پوهنحی برنامه های تحصیلی خویش را در بهار سال 1394 آغاز کرده است که از آن زمان به بعد بطور دوامدار در دو سمستر بهاری و خزانی آماده ارائه خدمات تحصیلی برای جامعه بوده است. این دانشکده اولین بار فراغت محصلین خویش را در خزان  سال 1396 جشن گرفت که خوشبختانه  تا خزان سال 1398 این پوهنحی با سه دور فراغت مجموعا 144 نیروی تحصیل کرده اقتصادی را فارغ و تقدیم جامعه و بازار کار نموده است.

دیدگاه و ماموریت دانشکده اقتصاد:

 

دیدگاه کلی:

حفظ و تقویت موقف رهبری در شکلگیری و گسترش تعلیم و فعالیت های اقتصادی نه تنها در ولایت بامیان بلکه در سطح کشور.

اهداف آموزشی:

فراهم نمودن و انتقال دانش، ارزش ها و  مهارت های اقتصادی به دانشجویان.

ارائه آموزش معیاری و آپدیت در رشته های اقتصاد ملی و ادارهء تجارت.

تقویت و بهبود پوهنحی وسطح دانش اساتید آن.

گسترش ارتباطات با نهادهای مختلف جهت ایجاد زمینه آموزش کارهای عملی برای دانشجویان.

ماموریت:

ارایه آموزش مبتنی بر شایستگی و نیاز جامعه.

انتقال و اشتراکگذاری دانش کسبوکار و افزایش مهارت های مدیریتی.

ایجاد فرصت های همکاری میان ذینفعانجامعه علمی، کسبه کاران و تولید کنندگان.

انجام تحقیقات علمی پیرامون فرصت های سرمایه گذاری، کسب و کار و تئوری های اقتصادی.

تقویت رشد علمی و بهبود روند آموزشی از طریق معرفی اساتید در برنامه های دکتورا و فیلوشیپ ها و برگزاری کارگاههای آموزشی.

ارزش ها و دستاوردها:

دستاوردها:

سه دور فراغت به تعداد مجموعا 144 نفر

استخدام شدهگان در ادارات مختلف به تعداد 49 نفر

معرفی سه دانشجو در  بورسیه تحصیلی کشور در مقطع ماستری

ارزش ها:

فضایسالموآموزشآکادمیک

اساتید مجرب و ورزیده در سطوح ماستر و دوکتورا

صنف های معیاری و استندرد، مجهز با LCD  و پروجکتور

پویایی و قانونمندی

پابندی  به عدالت و ارزشهای ملی

معرفی رشته ها:

 

تعریف واضح از فارغ التحصیلان رشته اداره تجارت:

رشتهء ادارهء تجارت (BBA) موسسه تحصیلات عالی بامیکا به منظور تربیه کادرهای متخصص و مسلکی برای رهبری و اداره شرکت های تجاری و بازرگانی، رهبری و مدیریت مالی شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی، اشتغال در بانکها در سطوح مدیریتی و اجرائی، کارآفرینی و راهاندازی شرکت های تجاریبازرگانی در سطح ملی و بین المللی ، اشتغال در بدنهی ادارات و وزارت خانه های گوناگون به عنوان مدیر و کارشناس تجاری و مالی و …) ایجاد شده است. به این اساس رشتهء ادارهء تجارت فردی را فارغالتحصیل خویش میداند که ( 138 145) کریدت  را در یک دوره تحصیلی چهار ساله ( 8 سمستر) در بخش روزانه یا شبانه تکمیل نموده و در بخش دانش، مهارتها و سلوک شرایط ذیل را دارا باشد:

در بخش سلوک:

فارغالتحصیل رشتهء (BBA) فردی است که از لابلای محتوای مضامین تخصصی ( ادارهء تجارت) و مضامین مسلکی خویش احترام به قوانین نافذه کشور، اخلاق اکادمیک، وطندوستی، ارزشهای عالی اسلامی، انسانی و اخلاقی را فراگرفته و به تمامی این ارزش ها متعهد بوده و از هر نوع تبعیض و تعصب مبرا می باشد.

در بخش مهارتها:

فارغالتحصیل رشتهء (BBA) فردی است که در حد لازم  آشنائی با ( زبان انگلیسی و زبان تخصصی تجاری نامه نویسی تجاری و پروپوزل نویسی، ارتباطات تجاری، مدیریت مالی، کارآفرینی اجتماعی، توسعه سرمایه گذاری های جدید، مدیریت قرضه های کوچک، مدیریت سرمایه گذاری، مهارت های کمپیوتری، قابلیت برگزاری سمینارها و ورکشاپ های آموزشی و علمی و …) داشته و توانائی حل مشکل خویش را در این بخش دارا می باشد.

در بخش دانش:

فارغالتحصیل رشتهء (BBA) بتواند در حد لیسانس بر موضوعات ( اقتصاد خرد و کلان، اصول مدیریت، مدیریت منابع بشری، مدیریت پروژه، محاسبه مالی، محاسبه مصارف، اقتصاد بینالملل، استراتژی تجاری، رهبری سازمانی، کارآفرینی و …) حاکم بوده، بر چهار مهارت زبان ( شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن) تسلط داشته تا بتواند به عنوان کادر متخصص (BBA) در جامعه عرض وجود نماید.

تعریف واضح از فارغالتحصیلان رشته (اقتصادملی):

رشتهء (اقتصاد ملی) این موسسه به منظور تربیه کادرهای متخصص و مسلکی برای رفع چالش های عمدهء چون معضل بیکاری ساختاری، عدم تطابق عرضه و تقاضای نیروی کار، نیاز مبرم نهادها، موسسات، بانک ها و شرکت ها  در سکتور خصوصی و دولتی ایجاد شده است. بنابراین، این رشته، فردی را فارغالتحصیل دوره لیسانس خویش می داند که ( 138 147) کریدت درسی را در یک دوره تحصیلی چهار ساله ( 8 سمستر)  در بخش روزانه و یا بخش شبانه تکمیل نموده و در بخش دانش، مهارتها و سلوک شرایط ذیل را دارا باشد:

در بخش مهارتها:

فارغالتحصیل رشتهء (اقتصاد ملی) فردی است که در حد لازم آشنائی با (کارشناس تنظیم بودجه در نهاد های دولتی و خصوصی، ایفای نقش مدیریتی در وزارت های اقتصاد، مالیه، فواید عامه، انکشاف دهات و، رهبری و اجرای طرحهای خرد و کلان اقتصادی در سطح ملی و بین المللی، کارشناس امور اقتصادی در نهاد های ملی و بین المللی و …) داشته و توانائی حل مشکل خویش را در این بخش دارا باشد.

فارغالتحصیل رشتهء (اقتصاد ملی) فردی است که از لابلای محتوای مضامین تخصصی و مضامین  مسلکی خویش احترام به قوانین نافذه کشور، اخلاق اکادمیک، وطندوستی، ارزشهای عالی اسلامی، انسانی و اخلاقی را فراگرفته و به تمامی این ارزش ها متعهد بوده و از هر نوع تبعیض و تعصب مبرا می باشد.

در بخش دانش:

فارغالتحصیل رشتهء ( اقتصاد ملی) بتواند در حد لیسانس بر موضوعات (اقتصاد خرد و کلان، احصائیه و سنجش های اقتصادی، اقتصاد ملی، اقتصاد صنعتی، پول و بانکداری، سیاست های اقتصادی،  اقتصادتوسعه،تجارت بین الملل و مالیه بین الملل، اقتصاد منطقوی، اقتصاد محیط زیست، مدیریت خطرات مالی، بودجه عامه و … ) حاکم بوده،  بر چهار مهارت زبان ( شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن) تسلط داشته باشد تا بتواند به عنوان کادر متخصص اقتصاد ملی در جامعه عرض وجود نماید.

عرصه کاری فارغ التحصیلان رشته های اقتصاد :‌

               

             سرمایه گذار موفق

            تاجر و بازاریاب موفق

            بیشترین کاربرد و اشتغال

            مدیر توانمند

              پلان گذار ماهر

            حسابدار خبره

             کارآفرین خلاق