دانشکده حقوق و علوم سیاسی

درآمد

رشد روز افزون مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی یکی از رویدادهای تاثیر گذار در حوزه تحصیلات عالی و بستر مناسبی برای همگانی شدن دانش و علم به شمار میرود. مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در عین حال که از حیث حوزه فعالیت مشترک هستند اما از حیث ماهیت، ساختار و اهداف تفاوتهای زیادی میتوانند داشته باشند. مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی (داخلی) اکثرشان، انتفاعی_شخصی اند. به همین دلیل، در ارائه فعالیتهای صرفاً اکادمیک، با معیارهای جهانی و عرضه آموزش عالی تلاش میورزند.

مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا، اولین مؤسسه تحصیلات عالی داخلی در بامیان است که با مجوز رسمی وزارت محترم تحصیلات عالی در سال 1392 رسماً به فعالیتهای تحصیلی آغاز کرده است. برای رسیدن به این هدف از منابع و فرصتهای ملی و بینالمللی، بصورت بهینه و مؤثر استفاده میکند.

تعریف واضح از فارغ‌التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی

رشته حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا به منظور تربیه کادرهای متخصص و مسلکی در حوزه مسائل حقوقی و سیاسی ایجاد شده است. به این اساس، رشته حقوق و علوم سیاسی فرد را فارغالتحصیل دوره لیسانس خود میداند که (138-144 واحد) را در یک دوره تحصیل چهارساله (8 سمستر) سپری کرده باشد. فارغالتحصیل در بخش دانش، مهارتها و سلوک شرایط ذیل را دارا باشد:

در بخش سلوک:

فارغالتحصیل رشتهی حقوق و علوم سیاسی فردی است که از لابلای محتوی مضامین تخصصی حقوق و علوم سیاسی و مضامین مسلکی خویش، احترام به قوانین نافذه کشور، اخلاق اکادمیک، وطندوستی، ارزشهای عالی اسلامی، انسانی و اخلاقی را فراگرفته است و به تمامی آیین ارزشها متعهد بوده و از هرنوع تبعیض و تعصب مبرا باشد.

در بخش مهارتها:

فارغالتحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی فردی است که در حد لازم آشنایی با یکی از زبانهای خارجی، مدیریت خوب، مهارتهای کمپیوتری، قابلیت تدویر برنامههای حقوقی و سیاسی و سایر موضوعات مرتبط با رشته حقوق و علوم سیاسی بوده و توانایی حل مشکل خویش را در این بخش دارا باشد.

در بخش دانش:

فارغالتحصیل رشته حقوق بتواند در حد لیسانس (بر موضوعات حقوقی و سیاسی) تسلط داشته باشد تا بتواند به عنوان کادر متخصص در جامعه عرض وجود نماید.

دیدگاه و مأموریت دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دیدگاه :

دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی بامیکا تلاش میورزد تا از طریق آموزش فعال و دانشجو محور زمینه فعالیتهای علمی را در حوزه حقوق و علوم سیاسی برای نسل جوان فراهم سازد.

ماموریت :

دانشکده حقوق و علوم سیاسی به عنوان بخش از مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا خود را برای پرورش کادرهای متخصص و مسلکی مسئول میداند.

معرفی دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا

دانشکده حقوق و علوم سیاسی اولین دانشکده مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا میباشد که همزمان با ایجاد مؤسسه فعالیت خود را در دو دیپارتمنت قضا و ثارنوالی و روابط بینالملل در خزان 1392 آغاز نمود.

دیپارتمنت ها‌ :

           • قضا و ثارنوالی

           • روابط بینالملل

اهداف استراتژیک‌ :

          • پرورش کادرهای مسلکی و متعهد در بخش عدلی و قضایی و سیاسی؛

          • ارائه راه حلهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه از طریق تدویر برنامههای علمی؛

          • فراهمسازی زمینههای ارتقای ظرفیت برای کادر علمی؛

          • نهادینهسازی روحیه ابتکار، خلاقیت و نو آوری علمی در میان استادان و دانشجویان؛

          • ایجاد فضای اکادمیک برای دانشجویان؛

دست آوردها‌ :

دانشکده حقوق و علوم سیاسی از سال 1396 الی 1398 به تعداد 325 دانشجو را از مقطع لیسانس در دیپارتمنتهای قضا و ثارنوالی و روابط بینالملل فارغالتحصیل نموده است.

کلینیک حقوقی‌ :

دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دیپارتمنت قضا و ثارنوالی در سال 1395 کلینیک حقوقی را تاسیس نموده و طی دو دوره به صورت موفقانه به تعداد 150 تن را از برنامه کلینیک حقوقی با کسب مهارتهای مسلکی در بخشهای عدلی و قضایی فارغ و تقدیم جامعه نموده است.

مزایا و امکانات‌ :

          • اساتید با تجربه و مسلکی با سویه تحصیلی ماستر و دکترا

          • فیس متناسب با وضعیت زندگی مردم بامیان

          • کتابخانه و سالن مطالعه

          • فضای مناسب تحصیلی برای علاقهمندان تحصیل در بامیان

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام‌ :

          • کاپی تذکره

          • چهار قطعه عکس

          • کاپی سند فراغت از صنف دوازدهم

          • پرداخت مبلغ ۱۵۰۰ افغانی پول داخله 

          • تکمیل برگه ثبت نام