پذیرش

واجدین شرایط

کسانی هستند که سند فراغت از مکاتب افغانستان را داشته باشد و یا شمولیت در امتحان کانکور دولتی شرکت کرده باشد.

کسانی که از کشورهای دیگر می خواهند ثبت نام کنند باید اسناد خود را از وزارت خارجه تاپه کنند.

محصلینی که از رشته اداره و حسابداری فارغ شده اند و فیصدی آن بالای 80 می باشد می تواند در صنف دوم سمستر سوم ثبت نام کنند.

مرحله ثبت نام

پیش نیاز های ثبت نام:

الف- 6 قطعه عکس

ب- کپی تذکره رنگه

ج- شهادت نامه یا گواهی از فراغت از دوره لیسه

د- فورم ثبت نام که با استفاده از تذکره تابعیت تکمیل شود.

ذ- فورم تعهد نامه

داشتن کارت محصلین

کارت محصلین برای هر محصل داده می شود که در آن نام و مشخصات محصل و رشته که ثبت نام کرده است می باشد

انتخاب کریدیت

کریدیت (Credit): کریدیت یک واحد درسی است که بر اساس آن نصاب دوره تحصیلی با تفکیک سمستر ها و همچنان سهم هر مضمون در نصاب مذکور تعیین می شود. یک کریدیت (16) ساعت درسی و یا معادل آن در یک سمستر می باشد.

انواع مضامین

الف– مضامین اساسی (Basic Subjects): به مضامینی گفته می شود که آموزش آنها برای ورود به اصل رشته لازمی می باشد و تهداب معلومات اختصاصی را تشکیل می دهد.

ب- مضامین حتمی تخصصی (Compulsory Professional Subjects): به مضامین رشته اصلی گفته می شود که ضرورت حتمی و غیر قابل تعویض رشته تخصصی را می سازد. در بعضی پوهنتون ها این مضامین، رشته اصلی را تشکیل می دهد.

ج- مضامین اختیاری (Optional Subjects): به مضامینی گفته می شود که محصل از میان چند انتخاب یا بدیل که به نحوی از انها به رشته تحصیلی محصل ارتباط داشته و توسط پوهنحی در پروگرام تحصیلی گنجانده شده باشد؛ یک یا چند مضمون آن را انتخاب می نمایند. تعیین مضامین اختیاری مربوط به دیپارتمنت بوده که بعد از تأیید شورای علمی پوهنحی انتخاب می گردد.

د- مضامین پوهنتون شمول: عبارت از مضامینی است که در تمام پوهنحی های مؤسسات تحصیلات عالی و خصوصی تدریس می گردد (ثقافت اسلامی، تاریخ معاصر، لسان خارجی، حفظ محیط زیست، کمپیوتر و……..) و تدریس مضمون تربیت بدنی در پوهنحی های غیر مسلکی اختیاری می باشد.

ه- مضامین پیش شرط (Pre Requisite Subjects) : مضامینی است که تعقیب آن قبل از ورود به مضامین ارتباطی بعدی ضروری می باشد. مثلا تعقیب مضامین مقدمه علم حقوق و یا حقوق بین الملل خصصی (1) و حقوق بین الملل خصوصی (2)برای مضمون حقوق پیش شرط است.

رمز(code)

شمارۀ رمز (Code No): نشانه ای متشکل از اعداد و حروف است که برای شناسایی هر مضمون و ارتباط آن با دیپارتمنت، پوهنحی و مضمون معین به کار می رود.

دوره تحصیلی

هر سال تحصیلی شامل دو سمستر می باشد و هر سمستر بدون امتحانات (16) هفته درسی را در بر می گیرد. به این ترتیب یک کریدیت برابر (16) ساعت درسی 45 دقیقه ای در سمستر می باشد. دو ساعت تطبیقات و یا لابراتوار و یا سه ساعت ستاژ یعنی کار ساحوی معادل یک ساعت درسی محاسبه می شود.مضامین اساسی، تخصصی، اختیاری و پوهنتون شمول، تعداد کریدیت و کود نمبر نوعیت پایان نامه مانند مونوگراف، دیپلوم و سیمینار در پلان تحصیلی گنجانده می شود.