پروسه

مرحله ثبت نام

پیش نیاز های ثبت نام:

الف- 6 قطعه عکس

ب- کپی تذکره رنگه

ج- شهادت نامه یا گواهی از فراغت از دوره لیسه

د- فورم ثبت نام که با استفاده از تذکره تابعیت تکمیل شود.

ذ- فورم تعهد نامه

داشتن کارت محصلین

کارت محصلین برای هر محصل داده می شود که در آن نام و مشخصات محصل و رشته که ثبت نام کرده است می باشد

انتخاب کریدیت

کریدیت (Credit): کریدیت یک واحد درسی است که بر اساس آن نصاب دوره تحصیلی با تفکیک سمستر ها و همچنان سهم هر مضمون در نصاب مذکور تعیین می شود. یک کریدیت (16) ساعت درسی و یا معادل آن در یک سمستر می باشد.