پیام معاونیت علمی

جهان با شتاب بیشتر در حال پیشرفت است و جوامع به سرعت تغییر می‌نمایند و ارزش‌های جدید در جامعه خلق می‌گردد؛ با توجه بر تغییرات جوامع و به‌میان آمدن ارزش‌های جدید در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیازمندی بر نهادهای تحصیلات عالی که بتواند جوامع را بر تغییرات جدید جهانی و ارزش‌های جدید تطابق بدهد بیشتر احساس می‌گردد. تنها نهادهای تحصیلات عالی میتواند جوامع را از حالت عقب‌ماندگی نجات داده و در مسیر توسعه قرار دهد. موسسه تحصیلات عالی بامیکا با توجه بر نیازهای امروزی جامعه تاسیس شده است و برای پیشرفت جامعه تلاش می‌نماید. موسسه تحصیلات عالی بامیکا متعهد به ارایه دانش علمی مبتنی بر روش‌های جدید می‌باشد، تا بتواند شکوه تاریخی را در پرتو دانش مدرن احیا نماید؛ همچنین خود را مکلف بر ارایه دروس موثر مبتنی بر روش های جدید علمی، ایجاد فرهنگ دانش‌محور، ارایه تحقیقات علمی، جامعه توسعه یافته، کثرت گرایی اجتماعی و ایجاد دور بنای روشن برای دانشجویان و جامعه میداند.