کارشناسی (لیسانس)

معرفی شمولیت فارغان صنف دوازدهم:

 1. فارغان صنف دوازدهم مکاتب بعد از سپری نمودن موفقانه‌ی امتحان کانکور به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی و شامل می‌گردند.
 2. فارغان صنف دوازدهم مکاتب می توانند در برنامه‌های تحصیلات عالی شبانه مؤسسات تحصیلات عالی بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور شبانه مطابق احکام مقرره مربوط شامل می‌شود.
 3. امتحان کانکور از طریق اداره ملی امتحانات اخذ می‌گردد، فارغان صنف دوازدهم مکاتب سه بار حق شمولیت در کانکور برنامه‌ تحصیلات عالی دولتی روزانه را دارند. امتحان کانکور شبانه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از این حکم مستثنا می‌باشد.

جذب فارغان صنوف چهاردهم:

 • فارغان صنوف چهاردهم با تکمیل 80 فیصد اوسط نمرات، با یک سال تنزیل بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان اختصاصی در رشته‌های مربوط جذب می‌گردند.

اصطلاحات:

 1. محصل: شخصی که جهت کسب دانش و مهارت‌ها به سویه لیسانس یا بالاتر از آن، برنامه‌های معینه را مطابق احکام این مقرره و لوایح تحصیلی تعقیب می‌نماید.
 2. کریدیت: واحد درسی است که بر اساس آن نصاب دوره تحصیلی به تفکیک سمستر‌ها و سهم هر مضمون در نصاب درسی تعیین می‌شود.
 3. سال تحصیلی مدتی است، شامل دو سمستر که در خلال آن همه ساعات درسی تکمیل می‌شود. این سال تابع سال تقویمی نیست، یک سال تحصیلی به گونه معمول در بر گیرنده دو سمستر درسی می‌باشد.
 4. سمستر: نیم سال تحصیلی است که در خلال آن محصل یک سمستر درسی را اکمال می‌نماید و بدون روزهای امتحانات شانزده هفته درسی را دربر می‌گیرد.

نصاب حاضری:

 1. تکمیل نصاب حاضری در مضمون حتمی می‌باشد. 75 فیصد حاضری در ساعات درسی شرط شمول در امتحان نهایی مضمون مربوط دانسته می‌شود.
 2. غیر حاضری بیشتر از 25 فیصد در ساعات تطبیقات همان مضمون موجب محرومیت از نمره تطبیقات می‌شود.
 3. گزارش حاضری محصلان توسط مدیریت‌های تدریسی توحید گردیده و به معاونیت امور محصلان ارسال می‌گردد.
 4. معاونیت امور محصلان در ختم هر سمستر گزارش توحید شده را به شورای علمی پوهنتون ارائه می‌نماید.

نمره کامیابی:

 1. نمره کامیابی برای هر مضمون 55 فیصد می‌باشد، علاوه بر آن تکمیل 60 فیصد اوسط نمرات عمومی در هر سمستر الزامی دانسته می‌شود.
 2. محاسبه اوسط نمرات سمستر یا تعداد کریدیت هر مضمون ضرب در نمره نهایی مضمون مذکور گردیده و مجموع نمرات مضامین امتحان داده شده تقسیم مجموع تعداد کریدت‌های همان مضامین می‌شود.

منفکی دایمی:

دو مرتبه عدم تکمیل کریدت در بیشتر از نصف کریدت‌ها در عین سمستر در صورت که در دوران تحصیل دو بار تکرار گردد، سبب منفکی دایمی محصل از مؤسسه تحصیلات عالی مربوط می‌شود.

عدم تکمیل اوسط نمرات:

 1. عدم تکمیل اوسط عمومی نمرات سمستر در بار اول سبب اخطار شفاهی محصل با درج در جدول نتایج عدم تکمیل در بار دوم در صورت که در دو سمستر پی‌ هم باشد سبب اخطار کتبی محصل با درج در جدول نتایج از طرف مدیریت تدریسی و اخذ تعهد کتبی از محصل می‌گردد.
 2. عدم تکمیل اوسط نمرات در بار سوم که در سه سمستر پی هم باشد، محصل به منظور تکمیل اوسط نمرات مکلف به سپری نمودن امتحان دوباره دو مضمونی که در آخرین سمستر (عدم تکمیل اوسط نمرات) که در آن کمترین نمره را اخذ نموده، می‌باشد.

مدت دوره تحصیلی:

حد اکثر دوره تحصیل رایگان در پوهنحی‌های چهارساله بیش‌تر از دو سال و در پوهنحی بیشتر از چهارسال بیشتر از سه سال از دوره معینه بوده نمی‌تواند.

تأجیل:

 1. محصل می‌تواند، در طول دوره تحصیل برای یک سال صرف یکبار در خلال یک ماه در شروع سمستر یا قبل از امتحان سمستر تأجیل اخذ نماید.
 2. محصل می‌تواند، بنابر دلایلی موجه در جریان سمستر بعد از تایید شورای علمی پوهنحی مؤسسه تحصیلی مربوط، تأجیل اخذ نماید.